โปรแกรมระบบ smss

โพสต์8 ต.ค. 2558 22:40โดยอนุรักษ์ ลาวิลาศ   [ อัปเดต 16 ต.ค. 2558 20:15 ]

โปรแกรมระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (School Management Support System:SMSS)


ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา 15 ระบบเป็นระบบ All in one เข้าระบบ (Log in) ครั้งเดียวใช้ได้ทุกระบบ ตามสิทธิ์ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ดูแลระบบ โรงเรียนต่างๆ สามารถเลือกใช้ตามความพร้อม หรือเปิดใช้ทุกระบบ อันจะเป็นการช่วยพัฒนาระบบสารสนเทศ ภายในสถานศึกษา ให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพสูง รวมเป็นหนึ่งเดียวกัน และสามารถใช้ได้ทั้งในระบบ Offline/Online 
1. ระบบการมาเรียน 
2. ระบบการเข้าชั้นเรียน 
3. ระบบออมทรัพย์ 
4. ระบบงานการเงินและบัญชี 
5. ระบบตรวจสุขภาพนักเรียน 
6. ระบบข้อมูลพื้นฐานนักเรียน 
7. ระบบข้อมูลพื้นฐานครูและบุคลากร 
8. ระบบงานแผนงาน 
9. ระบบมาตรฐานการศึกษา 
10. ระบบการแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ 
11. ระบบการจองห้อง 
12. ระบบไปรษณีย์(คล้ายระบบเมล์ภายในองค์กร) 
13. ระบบการมาปฏิบัติราชการ 
14. ระบบการลา 
15. ระบบการขออนุญาตไปราชการ 

อนึ่งเนื่องจากเป็นโปรแกรมในลักษณะ Opensources โรงเรียนสามารถปรับแต่ง หรือพัฒนาโมดูลต่างๆ เพิ่มเติมได้ ประกอบกับทาง กพร.สพฐ ด้วยทีมพัฒนาโปรแกรม หากมีการพัฒนาหรือปรับปรุงจะมีการส่งรุ่น อัดเดทดังกล่าวให้กับโรงเรียนต่างๆ ที่ลงทะเบียนไว้ในระบบด้วย ฟรี

Comments