สพม.29 แจ้งให้โรงเรียนบันทึกข้อมูลในระบบ EMIS

โพสต์29 พ.ค. 2559 20:39โดยอนุรักษ์ ลาวิลาศ

สพม.29 แจ้งให้โรงเรียนบันทึกข้อมูลในระบบ EMIS

   http://data.bopp-obec.info/emis/index.php  ตั้งแต่วันที่ 10-30 มิถุนายน 2558 กำหนดการให้ดำเนินการ 4 รายการ ได้แก่
   ตามที่โรงเรียนได้รับแจ้งให้ดำเนินการกรอกกข้อมูลในเว็บ 
   1. ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน  ได้ดำเนินแก้ไขปรับปรุงข้อมูลบางส่วนแล้วแต่ยังไม่ครบทุกรายการ
    2. ข้อมูลและบุคลากร  
    3. ข้อมูลการศึกษาเพื่อปวงชน  EFA 
    4. ข้อมูลเทคโนโลยี ได้ดำเนินการแล้ว

ชื่อเว็บ  โรงเรียนอำนาจเจริญ  http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1037750262
Comments