ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัวทั่วไป


  • ชื่อ - สกุล

- นายอนุรักษ์ ชื่อสกุล   ลาวิลาศ                   อายุ  52  ปี

-  สัญชาติ        ไทย           เชื้อชาติ  ไทย        ศาสนา  พุทธ

-  เกิดวันที่  16  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  2511

  • ที่อยู่ปัจจุบัน

- บ้านเลขที่ 319 หมู่ที่ 3  ต.บุ่ง อ.เมือง  จ. อำนาจเจริญ

 37000

  • ประัวัิติการศึกษา

- ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยไร่

- มัธยมศึกษา โรงเรียนอำนาจเจริญ

- อุดมศึกษา มหาวิทยาลัยครูอุดรธานี

  • ประวัติการทำงาน

-   โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร  ตำบล  จำปาโมง   ปี  2532

-   ปัจจุบัน   โรงเรียนอำนาจเจริญ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ   

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

-  ตำแหน่ง   ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ       

   กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี    สอนวิชา  คอมพิวเตอร์  โลกศึกษา


Comments