ประชุมอบรมสัมนา

ประวัติการอบรม
1. วันที่ 9 - 11 สิงหาคม  2557  อบรม เรื่อง การใช้งานระบบตรวจโปรแกรมอัตโนมัติ  โดย สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์